ประวัติสาขา

Welcome To UTK Faculty of Engineering
 

ประวัติสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพเป็นสาขาวิชาหนึ่งในจำนวน 7 สาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยยึดมั่นในอุดมการณ์จัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตอบสนองความต้องการของสังคม ที่เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาที่จำเป็นในการเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษกิจและสังคมไทย

      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ (เดิม) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ มีชื่อเดิมเมื่อเริ่มก่อตั้งคือวิทยาลัยเทคนิค ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2495 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม บนเนื้อที่ 115 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านเทคนิคแห่งแรกของประเทศไทย เปิดสอนครั้งแรก ณ ที่ตั้งปัจจุบันในปีพ.ศ. 2496 มีแผนกวิชาต่างๆได้แก่ แผนกวิทยุ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกพานิชยการ (ส่วนวิชาเลขานุการ) แผนกช่างเครื่องยนต์ แผนกช่างโลหะ แผนกช่างไฟฟ้า แผนกช่างถ่ายรูป แผนกช่างพิมพ์ แผนกช่างไม้ และแผนกฝึกหัดครู ต่อจากนั้นวิทยาลัยเทคนิคได้มีการพัฒนาสาขาวิชาเปิดสอนเพิ่มขึ้นมากกว่า 60 สาขาวิชาก่อนการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย