ผลงาน

Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • หลักสูตร

    วันที่อัพเดท 12 มีนาคม 2562 | - |

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ชื่อภาษาไทย     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อย่อ  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อย่อ   B.Eng. (Mechanical Engineering)

เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering, B.Eng.)

- หลักสูตร 4 ปี
- หลักสูตร 3 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง)

- หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ (หลักสูตรต่อเนื่อง)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา           
        -รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับหลักสูตร 4 ปี
        -รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ หรือเทียบเท่า โดยวิธีเทียบยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี สำหรับหลักสูตร 3 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง) และหลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ (หลักสูตรต่อเนื่อง)

 

 ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร