ข่าวประชาสัมพันธ์

Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

    วันที่อัพเดท | - |

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Fellow Us
02-287-9600ต่อ 7091
จันทร์ - ศุกร์
jetsada.p@mail.rmutk.ac.th
Online information
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120